Проверете дигиталните си умения!

Направете този тест, за да научите повече за дигиталния си профил

Дигиталните умения стават от съществено значение за всички. Те са съществени за упражняването на повечето професии и професионални задачи. През следващите години се очаква повече от 90% от познатите и бъдещите професии да изискват поне основно ниво на владеене на дигитални умения. С настоящия инструмент имате възможност да тествате вашите дигитални умения и да прецените от какво обучение имате нужда, за да ги наградите.

Чрез настоящия инструмент, разработен в рамките на изпълнявания от АИКБ проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“ ще имате възможност и да получите добро разбиране на текущите си дигитални компетенции (въз основа на установената Европейска рамка за цифрови компетенции – DigComp 2.0), което е отправната точка, за да определите какво можете да направите след това, за да подобрите тях, в зависимост от вашите нужди и стремежи.

Попълване на теста отнема около 20 минути и след като го направите, получавате обобщен отчет за нивото на вашите умения.

ТЕСТВАЙТЕ ВАШИТЕ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ